Skip to main content

Algemene voorwaarden TeamTelefoon

Leverancier biedt verschillende cloudoplossingen op het gebied van communicatietechnologie. De oplossing, zoals omschreven in de overeenkomst, de offerte dan wel het bestelformulier op de website wordt hierna verder genoemd “de Dienst”. Aan het gebruik van de Dienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden.

Artikel 1. Eigendoms- en gebruiksrechten

 1. De Dienst is het intellectueel eigendom van Leverancier dan wel diens licentiegevers.
 2. Leverancier verleent u hierbij, voor de duur van de overeenkomst, een niet-exclusief en niet- overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de Dienst voor het aantal gebruikers en de omvang, zoals omschreven in de overeenkomst, de offerte dan wel middels het bestelformulier op de website.
 3. Leverancier zal uw ingevoerde data als vertrouwelijke informatie van behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden zonder uw aparte toestemming.
 4. Gegevens die u opslaat of verwerkt via de de Dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw klanten). Leverancier heeft een beperkt gebruiksrecht om deze gegevens in te zetten om de overeenkomst uit te voeren, het gebruik van de Dienst mogelijk te maken en te gebruiken voor statistische doeleinden, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
 5. U krijgt geen toegang tot de broncode van de Dienst.
 6. Leverancier zal geen kennisnemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via de Dienst, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. configuratie, onderhoud of support) of Leverancier daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Leverancier zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 2. Gebruik en uitvoering

 1. Het is niet toegestaan de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. In het bijzonder is het verboden de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere (eind)gebruikers ontstaat.
 3. Indien Leverancier constateert dat u de voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Leverancier zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Leverancier zonder waarschuwing ingrijpen en de Dienst(en) opschorten.
 4. Indien naar het oordeel van Leverancier hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de Dienst of derden en/of van de dienstverlening via internet dan wel telecommunicatienetwerk is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 5. U bent en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de handelingen die uw gebruikers via de Dienst verrichten.
 6. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Leverancier mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.
 7. Indien de functionaliteit van de Dienst het mogelijk maakt, is het mogelijk om toegang te verkrijgen middels een Application Programming Interface (API). U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de koppeling van uw applicatie met de API van Leverancier en u verklaart toestemming te hebben om de gegevens via de API door Leverancier te laten verwerken.
 8. U bent gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt u er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Leverancier beschikbaar worden gesteld.
 9. Door Leverancier opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat u Leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 10. Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, waaronder vertragingsschade.
 11. Leverancier hanteert een fair use policy met een maximum van vijftig uitgaande belminuten per gebruiker per maand bij het gebruik van de Dienst.  

Artikel 3. Privacy en beveiliging

 1. Met de Dienst (eventueel in combinatie met de API) verwerkt u persoonsgegevens. Leverancier treedt hierbij op als (sub)verwerker in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens; u bent de verantwoordelijke en/of ook verwerker. U vrijwaart Leverancier van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.
 2. Leverancier draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich binnen de infrastructuur van Leverancier bevinden.
 3. Leverancier maakt gebruik van TLS-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie.
 4. Voor aanvullende afspraken over de verwerking van persoonsgegevens sluiten partijen een verwerkersovereenkomst.

Artikel 4. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Leverancier spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Leverancier staat echter niet in voor de ongestoorde beschikbaarheid van de vaste en mobiele telecommunicatienetwerken.
 2. Leverancier onderhoudt de Dienst actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Leverancier dit zoveel mogelijk ‘s nachts uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 3. Leverancier mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Leverancier zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Leverancier zal minstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren. Dit kan ook betekenen dat bepaalde functionaliteit verdwijnt.
 4. Iedere nacht wordt een back-up gemaakt van uw data indien u gebruikmaakt van de online Dienst. Het tijdstip van het maken van de back-up wordt door Leverancier bepaald. Het maken van de back-up is een service van Leverancier en geeft geen garantie.

Artikel 5. Vergoeding

 1. Aan het gebruik de Dienst is een vergoeding verbonden, die staat omschreven in de geldende prijslijst. Deze wordt via de overeenkomst, de website dan wel middels een offerte aan u ter beschikking gesteld.  
 2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Leverancier. U gaat akkoord met elektronische facturatie door Leverancier.
 3. Leverancier is gerechtigd jaarlijks in de maand maart haar tarieven tussentijds aan te passen op basis van de CBS-consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2006=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.
 4. Leverancier is jaarlijks gerechtigd de gehanteerde prijzen met 50% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen. Leverancier is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot direct het verhogen van de prijs, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen:
 • indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
 • indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door leverancier(s) dan wel operators;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet;
 • indien de prijsverhoging het gevolg is van veranderde marktomstandigheden.
 1. Leverancier is steeds gerechtigd te verlangen dat u voldoende zekerheid teneinde uw betalingsverplichtingen na te nakomen.
 2. Als u de rekeningen voor het gebruik van de Dienst niet voldoet, heeft Leverancier het recht het gebruik van de Dienst stop te zetten evenals andere diensten die u bij Leverancier en/of de aan haar gelieerde ondernemingen afneemt.
 3. Bij een niet tijdige betaling bent u, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is het gehele bedrag voor de resterende contractstermijn door Leverancier direct opeisbaar en is Leverancier gerechtigd andere diensten op te schorten.

Artikel 6. Reseller activiteiten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Leverancier door u aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. U handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Leverancier overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Leverancier is.
 3. U bent vrij in de bepaling van het aanbod en prijzen aan uw klanten, binnen de bij de overeenkomst of de offerte aangegeven grenzen van Leverancier.
 4. U dient uw klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Leverancier u oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Leverancier kan verlangen dat u hiervan bewijs overlegt.
 5. Een niet of niet tijdig betalen van uw klanten ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen jegens Leverancier.
 6. Leverancier zal uitsluitend via via u contact zoeken met uw klanten, tenzij Leverancier een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of u toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
 7. U bent te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat uw klanten doen of nalaten via de systemen en netwerken van Leverancier dan wel haar toeleveranciers.
 8. In geval van beëindiging van de overeenkomst tussen U en Leverancier verkrijgt Leverancier het recht om uw klanten te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Dienstverlener is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Onder directe schade wordt verstaan alle schade bestaande uit:
  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  • redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • redelijke en aantoonbare kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
  • redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de Leverancier onverwijld na ontdekking schriftelijk in gebreke stelt.
 3. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Leverancier, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis met een maximum van EUR. 5.000,- op jaarbasis. 
 4. In geval van overmacht is Leverancier nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, een (d)dos) aanval, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Duur en opzegging

 1. Tenzij anders overeengekomen, gaat de overeenkomst in zodra u de overeenkomst of de offerte heeft geaccepteerd dan wel u het online bestelformulier heeft verzonden en heeft de overeenkomst een looptijd van 12 maanden.
 2. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds dezelfde periode. U kunt steeds tegen het einde van de in het vorige lid bedoelde duur opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Deze opzegmogelijkheid geldt ook voor Leverancier. U kunt de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

Artikel 9. Wijzigingen voorwaarden

 1. Leverancier mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen dus wij raden u aan dit document regelmatig te raadplegen.
 2. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren dan kunt u het gesprek aangaan met Leverancier om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.
 2. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Leverancier wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
 3. U verklaart akkoord te zijn met ontvangst van communicatie per e-mail via het e-mailadres die u bij Leverancier heeft opgegeven.
 4. Artikel 6:227b en 6:227c BW zijn niet van toepassing.
 5. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
 • 1. de overeenkomst (offerte dan wel bestelformulier op de website);
 • 2. de eventuele bijlagen;
 • 3. Service Level Agreement;
 • 4. deze algemene voorwaarden;
 • 5. de verwerkersovereenkomst.